Vedtægter

§ 1
 1. Klubbens navn er Brabrand Whiskyklub Maltværket og er hjemmehørende i Brabrand.
 2. Klubbens formål er at fremme interessen og kendskabet til whisky via whiskysmagninger, foredrag, ekskursioner og lignende oplysende aktiviteter for såvel klubbens medlemmer som andre interesserede.
 3. Som medlem kan optages enkeltpersoner, hver med en stemme.
 4. Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer, som er kontingentfri. Da klubben er stiftet i forbindelse med Ingvald Bilgrav Andersens 60 års fødselsdag, er han ved klubbens stiftelse udnævnt til livsvarigt æresmedlem.
 5. Medlemskab tegnes fra 1. januar til 31. december og udmeldelse kan foretages ved skriftlig henvendelse til kassereren for den til enhver tid siddende bestyrelse. Ved indmeldelse i et påbegyndt kontingent år (efter 1. januar) betales det til enhver tid gældende årskontingent.
§ 2
 1. Klubbens bestyrelse består af mindst fem medlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen vælges for en toårig periode på den årlige generalforsamling (som altid skal afvikles inden udgangen af marts måned). Tre medlemmer er på valg i ulige år og to i lige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
 2. Den til enhver tid valgte bestyrelse vælger selv formand, næstformand, kasserer, sekretær og menige medlemmer.
 3. Klubben tegnes af formand og kasserer i forening.
 4. Bestyrelsen kan løbende nedsætte diverse under og arbejdsudvalg til at bistå med varetagelsen af helt specifikke ad hoc opgaver såsom tilrettelæggelse af whiskysmagninger, foredrag m.m. Disse udvalg arbejder og træffer altid afgørelser under ansvar for den siddende bestyrelse.
 5. Bestyrelsesmøder afvikles som minimum 3 gange årligt eller, når formanden eller mindst tre medlemmer finder det nødvendigt. For hvert bestyrelsesmøde føres der referat og føres til protokol. Formanden er ansvarlig for at indkalde til bestyrelsesmøder med minimum otte dages varsel og med angivelse af mødedato, mødetid og mødested og dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af medlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til stede.
§ 3
 1. Klubben afholder ordinær generalforsamling hvert år, senest med udgangen af marts måned. Indvarsling sker ved skriftlig henvendelse (e-mail) til samtlige medlemmer eller ved bekendtgørelse på hjemmesiden senest fjorten dage forinden.
 2. Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden eller den øvrige bestyrelse i hænde senest otte dage før selve generalforsamlingen for at kunne optages på dagsorden.
 3. Klubbens regnskabsår løber fra 1.1 – 31.12.
 4. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed det forgangne år.
  3. Regnskab for klubbens virksomhed det forgangne år fremlægges og godkendes af medlemmerne samt fastsættelse af  medlemskontingent for det kommende år.
  4. Behandling af indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  5. Valg af klubbens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)
 5. Generalforsamlingen afgør alle spørgsmål ved simpelt flertal. Kun medlemmer som ikke er i kontingentrestance har stemmeret.
 6. Alle afstemninger og valg på generalforsamlingen gennemføres ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages på en lovlig indvarslet generalforsamling og med mindst ¾ flertal af de fremmødte medlemmer. Der føres protokol over enhver generalforsamlings forløb.
§ 4
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt det forlanges af enten bestyrelsen, generalforsamlingen eller at mindst 1/3 af klubbens medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom. I den skriftlige anmodning anføres de anliggender, som ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.
§ 5
 1. Ophævelse af klubben kan kun ske efter vedtagelse med mindst ¾ majoritet af de fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Ved ophævelse af klubben skal den siddende bestyrelse træffe afgørelse over eventuelle midler til fortsat fremme af whisky og dens udbredelse.
 2. Aktiver – med protokol og bestyrelsesreferater overdrages det lokalhistoriske arkiv.