Generalforsamling 24. februar – vedtægtsændring

Som tidligere meddelt afholdes der generalforsamling i Brabrand Whiskyklub – Maltværket fredag den 24. februar 2023 kl. 19.00, se vedhæftede indkaldelse.

Der er fremsat forslag om en vedtægtsændring, som skal behandles på generalforsamlingen. Den angår vedtægternes § 3, stk. 1 og handler om indkaldelse til generalforsamling.

Forslaget lyder således:

Ændring fra:

”Indvarsling sker ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer eller ved bekendtgørelse i de lokale dagblade senest fjorten dage forinden.”

Til:

”Indvarsling sker ved skriftlig henvendelse (e-mail) til samtlige medlemmer eller ved bekendtgørelse på hjemmesiden senest fjorten dage forinden.”

Generalforsamling

Ifølge whiskyklubbens vedtægter skal den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Der indkaldes derfor til afholdelse af ordinær generalforsamling fredag den 24. februar 2023 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes på Det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C, 8220 Brabrand.

Generalforsamlingen er åben for alle klubbens medlemmer, og deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding. Ønsker du at deltage i den efterfølgende whiskysmagning, skal du særskilt tilmelde dig denne, se nedenfor.

Dagsordenen vil være således:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed det forgangne år.
 3. Regnskab for klubbens virksomhed det forgangne år fremlægges og godkendes af medlemmerne samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 4. Behandling af indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 5. Valg af klubbens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)

På valg til bestyrelsen er i år:

 • Jan Mølgaard
 • Søren Peder Madsen
 • Steener Oksbjerre

På valg som suppleanter er:

 • Per Vester
 • Carsten Koudal

Alle er villige til genvalg.

Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden eller den øvrige bestyrelse i hænde senest otte dage før selve generalforsamlingen for at kunne optages på dagsorden.

Klubben er vært for en øl og en vand i forbindelse med generalforsamlingen.

Smagning efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen afholder vi en lille whiskysmagning.

Vi har aftalt med Snævar Albertson fra Sall Whisky Distillery, at han præsenterer prøver på destilleriets produkter, herunder en smagsprøve fra vores egen tønde, der nu på 4. år ligger til lagring på destilleriet.

Der vil undervejs i smagningen blive en pause, hvor der serveres lidt ost og pølse, og der kan købes øl og vand til rimelige priser.

Deltagelse i whiskysmagningen, der kun er for medlemmer af Brabrand Whiskyklub – Maltværket, koster kr. 250 og kræver særskilt tilmelding. Ønsker du at deltage i smagningen, beder jeg dig derfor sende mig en mail herom på lb@brabrandwhisky.dk senest fredag den 17. februar 2023. 

Betaling for deltagelse i smagningen skal ske ved overførsel af kr. 250 pr. deltager til klubbens konto i Vestjysk Bank, reg.nr. 7739, kontonr. 1418611. Husk at angive navn i forbindelse med indbetalingen.