Referat fra geNeralForsamling 2020

Referat af Generalforsamling 2020 i Brabrand Whiskyklub Fredag den 06. marts 2020
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed det forgangne år.
 3. Regnskab for klubbens virksomhed det forgangne år fremlægges og godkendes af
  medlemmerne samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 4. Behandling af indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 5. Valg af klubbens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)
  Ad. 1
  Jesper Madsen blev valgt til dirigent
  Søren Peder Madsen tog rollen som referent
  Ad. 2
  Formand Lars Broni fremlægger bestyrelsens beretning ved en gennemgang af aktiviteterne i klubben i det forgangne år.
  Klubben har pt. 71 medlemmer. Heraf et æresmedlem.
  • Året 2019 blev indledt med SMWS smagning den 4. januar ved Thomas Korsgaard. 35 medlemmer deltog og der var venteliste.
  • Generalforsamling blev afholdt den 15. februar. 23 deltager. Efter generalforsamlingen blev der holdt en smagning fra eget lager.
  • Den 2. marts deltog medlemmer fra klubben i Whiskymessen i Kolding
  • Den 5. april – smagning hos Vinkyperen i Åbyhøj. Tema – Uafhængige aftappere.
  • 14. juni Fadandel-smagning med 24 deltagere.
  • Slatparty blev afholdt den 9. august hos Jan Mølgaard. 12 deltog i Slatparty
  • Den 14. september blev der afholdt Mad med whisky – Whisky med Mad. 50 deltagere.
  Musikken blev leveret af Full Cirkle.
  • Den 13. – 14. oktober var der udflugt til Brænderiet Limfjorden og Thy Whisky. 14
  deltagere på denne tur.
  • Den 22. november var der fadfyldning på Sall Distillery.
  I det kommende år er følgende arrangementer planlagt.
  • Whiskymesse i Kolding, den 7. marts.
  • Den 24. april afholdes smagning ved Dansk Whisky, Per Gregersen
  • Den 20. – 24. maj tager 16 deltager på tur til Skotland.
  • Den 12. juni arrangeres der Efter Skotland- smagning
  • Årets Slatparty bliver afholdt den 21. august
  • Den 19. september afvikles Mad med whisky – Whisky med Mad.
  • Whiskysmagning med Benny Uldall afholdes den 13. november.
  Beretningen godkendes med applaus.

Ad. 3
Kasserer Jan Mølgaard gennemgår klubbens regnskab. Regnskabet godkendes med applaus.
Klubbens kontingent fastholdes.
100 kr. pr. år.
100 kr. gebyr ved indmeldelse
Ad. 4
Der er ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer
Ad. 5
Lars Broni og Bent Johansen var på valg i år. Begge blev genvalgt.
Bestyrelsen i det kommende år består af:
• Lars Broni
• Jan Mølgaard
• Bent Johansen
• Steener Oksbjerre
• Søren Peder Madsen
Som suppleanter blev valgt:
• Carsten Koudal
• Ingvald Andersen
Bent Christensen blev genvalgt som revisor
Esben Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant

Intet under eventuelt
Sláinte